Skip to main content

SPLOŠNA DOLOČILA:

Otok Športa, Marko s.p., Slamnikarska 1c, 1230 Domžale, (v nadaljevanju Otok Športa) so sestavni deli prijavnice, ki jo skleneta Otok Športa in udeleženec programa oz. v njegovem imenu starš ali skrbnik ali plačnik (v nadaljevanju udeleženec). V primeru dodatnih pogojev, določil ali sprememb na izbranem programu, veljajo poleg spodaj navedenih pogojev tudi tisti, ki so navedeni na spletni strani, ki opisuje določeno aktivnost.

Otok Športa ima pridobljene licence za organiziranje in prodajo turističnih aranžmajev.

PRIJAVA:

Prijava na posamezno aktivnost se izvede z izpolnitvijo elektronske prijave in vseh njenih bistvenih sestavin. Po prejetju vaše prijave, vam bomo na navedeni elektronski naslov v vaši prijavi, poslali potrditveno sporočilo. V sporočilu boste prejeli vse bistvene informacije o aktivnosti na katero se prijavljate ter informacijo o plačilu akontacije, plačilu delnega oz. celotnega zneska. Prijava se šteje za potrjeno s plačilom akontacije, plačilom delnega oz. celotnega zneska; odvisno od izbrane aktivnosti.

CENE IN PLAČILO STORITEV:

Cene storitev Otoka Športa so odvisne glede na izbrano aktivnost iz naše ponudbe ter veljajo od dneva objave programa. Otok Športa si pridržuje pravico do spremembe cen. Pri določenih aktivnostih vam nudimo plačilo na obroke z zapadlostjo po že opravljeni storitvi (npr.: novoletne počitnice, zimske počitnice…), pri določenih programih pa je potrebno storitev plačati v naprej (npr.: praznovanje rojstnega dne, tečaji rolanja, tečaji plavanja…) Udeleženec se v primeru obročnega odplačevanja, neodvisno od udeležbe in trajanja programa, zavezuje poravnati vse obroke v celoti ter v navedenih rokih. V nasprotnem ima Otok Športa pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in neplačan znesek sodno izterjati. V primeru, da bo moral Otok Športa zoper dolžnika podati sodno izvršbo, bo poleg stroškov, ki bodo nastali v sodnem procesu, dolžniku zaračunal še dodatnih 100 Eur, zaradi dela in časa, ki ga bo moral v to vložiti.

POPUSTI:

Popusti in pogoji koriščenja so navedeni pri vsaki aktivnosti posebej. Popust se vedno obračuna na cenejši program.

ODSTOPI IN VRAČILA:

Udeleženec lahko v vsakem trenutku in brez razloga odstopi od potrjene prijave. Svoj odstop mora sporočiti pisno preko navadne ali spletne pošte. Glede na datum odpovedi se udeležencu delno vrne že plačan znesek oz. se mu le ta zaračuna. Višina vračila se obračuna glede na datum odjave in je objavljana pri vsakem programu posebej med pogostimi vprašanji.

V primeru, da je udeleženec s programom pričel, nato pa bil primoran program zaradi opravičljivega razloga (bolezen, višja sila…) prekiniti, lahko koristi sorazmerno vračilo vplačanega zneska, znesek shrani kot dobropis ali koristi nadomeščanje aktivnosti, v kolikor je to mogoče izvesti. Pride v poštev predvsem pri tečajih ter novoletnih in zimskih počitnicah.

SPLOŠNE DOLOČBE:

Vse spore bosta stranki reševali sporazumno. V primeru da se stranki ne moreta sporazumeti, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Izvajalec se zavezuje, da bo program izvajal po načelih varnosti in kvalitete. Z oddajo prijavnice udeleženec dovoljuje objavo slikovnega gradiva, ki nastane tekom izvedbe programa Otoka Športa, na spletni strani Otoka Športa, v galerijah, ki jih naknadno pošljemo staršem oz. skrbnikom in jih objavimo na naši spletni strani, na You Tube ter na Facebook profilu Otoka Športa.

DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:

Udeleženec se zavezuje, da so podatki, navedeni v prijavnici resnični in zagotavlja, da je njegovo zdravstveno stanje ustrezno glede na aktivnost na katero se prijavlja. V primeru, da je udeleženec zamolčal oz. ni navedel vseh ključnih podatkov, da bi izvajalec lahko varno zanj in ostale udeležence opravil storitev, je za to pravno odgovoren. Udeleženec soglaša, da je seznanjen s pravicami v skladu z ZVOP-1 in uredbo GDPR ter dovoljuje Otoku Športa upravljanje s sledečimi podatki: ime in priimek prijavitelja in udeleženca, stalni in elektronski naslov, telefonska številka, rojstni podatki udeleženca in ostali specifični podatki glede na naravo prijave (št. noge, velikost, zdravstveno stanje…).

Otok Športa se zavezuje, da se pridobljeni podatki na podlagi izpolnjene prijave uporabljajo izključno za izvajanje programov, obveščanje in promocijo na spletni strani ter družbenih omrežjih.

Domžale, 2018